0,00 €

JADROVÉ VŔTANIE

a predaj diamantovej techniky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom elektronického internetového obchodu, ktorý je verejne dostupný na internetových stránkach www.jadrove-vrtanie.eu (ďalej len „e-shop“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.jadrove-vrtanie.eu a príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ internetovej stránky, e-shopu, je firma STYROTHERM, s.r.o. so sídlom SNP 1201/22, 026 01 Dolný Kubín. Predávajúci je firma STYROTHERM, s.r.o., so sídlom SNP 1201/22, 026 01, Dolný Kubín. Dodávateľ tovarov a služieb ponúkaných v e-shope  www.jadrove-vrtanie.eu  je firma STYROTHERM, s.r.o. so sídlom SNP 1201/22, 026 01 Dolný Kubín. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, 01179 Odbor výkonu dozoru. Kupujúci je každý návštevník, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shop je počítačový systém – internetová aplikácia  umiestnená v internetovej sieti s verejným prístupom, ktorá umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Tovarom alebo službou sa rozmejú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Nákupný košík je časť e-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií. Kupujúcim v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí e-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, respketíve služby alebo zmenou množstva vybraného tovaru, respektíve služby. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2. Cena tovaru

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Spôsob  objednávania

Zákazník si môže cez e-shop www.jadrove-vrtanie.eu objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA". Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky, je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov, napríklad že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

4. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Platba je možná na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet. Na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru). Hotovosťou pri osobnom prevzatí v sídle firmy. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. V prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.

5. Podmienky dodania tovaru

Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), prípadne návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: Geis SK s.r.o. Paletové prepravy, Celovozová preprava, Logistika, Obaly, Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ DPH: SK 2020452687, IČO: 31 324 428. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S. Geis Parcel SK s.r.o., Balíková preprava, Geispoint, Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301, IČO: 46 489 592. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S. TOPTRANS EU, a.s., sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923 zapísaná v OROS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N.

6. Poplatky prepravné , balné

Pri doprave kuriérskou spoločnosťou Geis, doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu: Objednávka Cargo (paletový odber) –  25,-€ bez DPH, s DPH 30,- € platí pre všetky komíny a celé zostavy na paletách. Osobný odber na maloobchodnej predajni v sídle spoločnosti - 0,00 €. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti, platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny dopravy v závislosti od typu a povahy výrobku. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

7. Prevod vlastníckych práv

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

8. Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. Originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 z.z. Ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. A) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie, tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

11. Práva a povinnosti Kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

12. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, respektíve neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 10 bod 2. Písmeno a) podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

13. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 z. Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly – v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 z.z. O ochrane osobných údajov v znení platných noviel. Ak kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, zároveň súhlasí so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu, sú poskytované na dobu piatich rokov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania, so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto budú bezprostredne blokované alebo zlikvidované.

14. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienkok a reklamačných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu a k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom ministerstvom hospodárstva slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý sa z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh, nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. Ako aj zákona č. 513/1991 Z.z. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich neoddeliteľných súčastí, nadobúdajú platnosť a účinnosť 29. Marca 2018.

Obľúbené produkty

Jadrové korunky PROFI

Vrták pre univerzálne použitie, betón, sanita, murivo atď. Najlacnejšie korunky, nevhodné do železa…

27 variant

Jadrové korunky PROFI
Cena:
od 67,08 € s DPH

Jadrové korunky PREMIUM

Vysoká kvalita určená pre železobetónové vrty s vysokým podielom železa. Korunky sa objednávajú…

24 variant

Jadrové korunky PREMIUM
Cena:
od 98,40 € s DPH

Jadrové korunky ECONOM

Vrták pre univerzálne použitie do mäkkého materiálu. Najlacnejšie korunky, nevhodné do železa.…

28 variant

Jadrové korunky ECONOM
Cena:
od 54,74 € s DPH

Frézovanie komínov

Naša spoločnosť je aj KOMINÁRSKA firma
a realizujeme po celom Slovensku
frézovanie, vložkovanie, montáž
a čistenie komínov viac ako 18 rokov

www.frezovanie-kominov.sk

Články

  • 08 Aug 2015

    Niečo o jadrovom vŕtaní

    Nástupom moderných technológií sa JADROVÉ VŔTANIE dostáva do povedomia čoraz väčšiemu okruhu stavebníkov a remeselníkov.

Archív

Oravská priehrada - vrty na múre